Utvidelse av E6 til 4-felt i Råde

Utvidelse av E6 til 4-felt i Råde

Løvlien Georåd bistod med geoteknisk kompetanse ifm. grunnundersøkelser og prosjektering for utvidelsen av E6 til 4-felt i Råde kommune.

Grunnforholdene på den ca. 11 km lange strekningen består i stor grad av marine avsetninger av leire og silt. Deler av strekningen går i fjellskjæring og deler går på eller nær ved en endemorene. Leira i området er delvis sensitiv og kvikk.

Vår geotekniske bistand inkluderte blant annet vurderinger av vegparsellene og vurderinger av bruer, kulverter og tunneler langs strekningen.


Noen geotekniske arbeidsoppgaver i prosjektet:

  • Prosjektering av peler for fundamentering for Karlshus bru
  • Utgraving for landkar - prosjektering av spunt
  • Fundamentering av kulverter - vurderinger av bæreevne, setninger og stabilitet
  • Vurdering av behov for supplerende grunnundersøkelser
Sted
Råde kommune
Byggherre
Statens Vegvesen region øst
Kontaktperson
SVV: Øyvind Vaadal, LG: Per Løvlien
Omsetning
ca. 2 mill inkl. grunnundersøkelser
Prosjektperiode
2002 - 2006
Arbeidsbeskrivelse
Geoteknisk prosjektering og grunnundersøkelser