Ny vannledning, Enebakk

Ny vannledning, Enebakk

Løvlien Georåd har utført geotekniske grunnundersøkelser og geoteknisk prosjektering for etablering av ny vannledning i Enebakk kommune. Ledningen går i hovedsak over dyrket mark og langs eksisterende vei. Det ble både benyttet grøfter og gravefrie metoder. Traseen ligger i områder med marine avsetninger (leire og silt) og krysser to kartlagte faresoner for kvikkleireskred


Noen geotekniske arbeidsoppgaver i prosjektet:

  • Geotekniske felt- og laboratorieundersøkelser
  • Stabilitetsvurderinger
  • Vurderinger av erosjon
  • Tolkninger av materialparametere
Sted
Enebakk
Byggherre
Kirkebygden og Ytre Enebakk Vannverk SA
Kontaktperson
LG: Kristoffer Rabstad KYV: Torgeir Svensen
Omsetning
Ca. 130.000.-
Prosjektperiode
2018 - 2019
Arbeidsbeskrivelse
Geoteknisk prosjektering og grunnundersøkelser