Kopstad Massemottak

Kopstad Massemottak

Løvlien Georåd utfører den geotekniske prosjekteringen for etableringen av Kopstad Massemottak. Området planlegges senere benyttet som godsterminal. I første fase av prosjektet ble det etablert et midlertidig deponi av tilkjørte steinmasser på den nordlige delen av tiltaksområdet. Videre faser innebærer blant annet oppfylling av ravinedaler sør for steindeponiet og ferdigstilling av bekkelukking og vegetasjonsskjerm mot E18.

Tiltaksområdet ligger i et ravinert område med store høydeforskjeller. Det er registrert flere faresoner for kvikkleireskred i området og områdestabiliteten er utredet iht. NVE-veilederen. Den geotekniske prosjekteringen sikrer at områdestabiliteten ivaretas i alle faser av prosjektet.

Vi har også utført felt- og laboratorieundersøkelser som grunnlag for den geotekniske prosjekteringen.


Noen geotekniske arbeidsoppgaver i prosjektet:

  • Vurdering av områdestabilitet
  • Fundamentering av bekkelukking (rørtrase med opp mot 17 m overdekning)
  • Stabilitetsvurderinger mot jernbane og E18
  • Byggeplassoppfølging
  • Uavhengig kontroll geoteknisk utførelse
Sted
Tangen/Haug/Kopstad
Byggherre
Oppdragsgiver: Kopstad Massemottak AS (KMM)
Kontaktperson
LG: Kjetil Grødal Eppeland, KMM: Tor Melø
Omsetning
Ca. 2,3 mill
Prosjektperiode
2013 - pågående
Arbeidsbeskrivelse
Geoteknisk prosjektering og grunnundersøkelser