Forenklet soneutredning Ullensaker - Uavhengig kvalitetssikring

Forenklet soneutredning Ullensaker - Uavhengig kvalitetssikring

Det pågår en forenklet soneutredning av 36 utvalgte faresoner for kvikkleireskred i Ullensaker kommune. Løvlien Georåd har fått i oppdrag av NVE å utføre uavhengig kvalitetssikring av de forenklede utredningene iht. NVE sin veileder nr. 1/2019 Sikkerhet mot kvikkleireskred. Den forenklede utredningen utføres av Multiconsult.

 Målet med den forenklede soneutredningen er å få bedre oversikt over fare for naturlig utløste skred som følge av erosjon, og om eksisterende bebyggelse kan være utsatt for skredfare. Basert på dette skal det utarbeides en oversikt med prioritering av hvilke soner/områder hvor det anbefales å utføre sikringstiltak. Oversikten skal være et verktøy for NVE ifm. prioritering av ressursbruk til sikringsarbeid. 

Sted
Ullensaker kommune
Byggherre
Norges vassdrags- og energidirektorat
Kontaktperson
LG: Sindre Aavik Schanke. NVE: Ingrid Havnen
Prosjektperiode
2022 - pågående
Arbeidsbeskrivelse
Uavhengig kvalitetssikring iht. NVE sin veileder nr. 1/2019.