Forenklet soneutredning Gjerdrum

Forenklet soneutredning Gjerdrum

Løvlien Georåd har fått i oppdrag av NVE å utføre en forenklet soneutredning av 22 utvalgte faresoner for kvikkleireskred i Gjerdrum kommune. Målet med den forenklede soneutredningen er å få bedre oversikt over fare for naturlig utløste skred som følge av erosjon, og om eksisterende bebyggelse kan være utsatt for skredfare. Basert på dette skal det utarbeides en oversikt med prioritering av hvilke soner/områder hvor det anbefales å utføre sikringstiltak. Oversikten skal være et verktøy for NVE ifm. prioritering av ressursbruk til sikringsarbeid. Vurderinger er basert på NVE sin veileder nr. 1/2019 Sikkerhet mot kvikkleireskred.

Sted
Gjerdrum kommune
Byggherre
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Kontaktperson
LG: Kjetil Eppeland. NVE: Ingrid Havnen.
Prosjektperiode
2022 - pågående
Arbeidsbeskrivelse
Forenklet soneutredning av 22 eksisterende faresoner i Gjerdrum kommune.