Forenklet soneutredning Ullensaker - Uavhengig kvalitetssikring


Det pågår en forenklet soneutredning av 36 utvalgte faresoner for kvikkleireskred i Ullensaker kommune. Løvlien Georåd har fått i oppdrag av NVE å utføre uavhengig kvalitetssikring av de forenklede utredningene iht. NVE sin veileder nr. 1/2019 Sikkerhet mot kvikkleireskred. Den forenklede utredningen utføres av Multiconsult.

Målet med den forenklede soneutredningen er å få bedre oversikt over fare for naturlig utløste skred som følge av erosjon, og om eksisterende bebyggelse kan være utsatt for skredfare. Basert på dette skal det utarbeides en oversikt med prioritering av hvilke soner/områder hvor det anbefales å utføre sikringstiltak. Oversikten skal være et verktøy for NVE ifm. prioritering av ressursbruk til sikringsarbeid. 

Prosjektet forventes å vare ut 2023.