Boligbygging Espern

Løvlien Georåd har bistått Espern Eiendom med geoteknisk rådgivning i reguleringsfasen. Vi takker for oppdraget så langt og ser frem til fortsettelsen!


Espernområdet på ca. 83.000 kvm planlegges utviklet med boliger (ca. 750 stk), næring, sentrumsformål mv.Utdrag fra planbeskrivelsen:

"Planområdet foreslås regulert med kombinert bygge- og anleggsformål med underformålene
bolig, forretning, offentlig og privat tjenesteyting og kontor. Bygningshøydene innenfor
planområdet varierer fra 2 til 8 etasjer. Det tilrettelegges for et friområde mot Mjøsa
langs hele planområdet, og et nytt torg i overgangen mellom planområdet og
Jernbaneverkstedet."

Vi takker for oppdraget fra Espern Eiendom så langt og ser frem til fortsettelsen!