Forenklet soneutredning Gjerdrum


Løvlien Georåd har fått i oppdrag av NVE å utføre en forenklet soneutredning av 22 utvalgte faresoner for kvikkleireskred i Gjerdrum kommune. Målet med den forenklede soneutredningen er å få bedre oversikt over fare for naturlig utløste skred som følge av erosjon, og om eksisterende bebyggelse kan være utsatt for skredfare. Basert på dette skal det utarbeides en oversikt med prioritering av hvilke soner/områder hvor det anbefales å utføre sikringstiltak. Oversikten skal være et verktøy for NVE ifm. prioritering av ressursbruk til sikringsarbeid. Vurderinger er basert på NVE sin veileder nr. 1/2019 Sikkerhet mot kvikkleireskred.

Prosjektet forventes å vare ut 2023.