Rådgivning og prosjektering

 

- Fra innledende vurderinger til detaljprosjektering og byggeplassoppfølging -


Våre rådgivere kan bistå med geoteknisk kompetanse i alle faser av et prosjekt, fra innledende vurderinger til detaljprosjektering og byggeplassoppfølging. Vi har lang og god erfaring fra rådgiverroller i hundrevis av prosjekter i Østlandsområdet og besitter unik kunnskap og kompetanse om grunnforholdene i regionen. Flere av våre rådgivere har bakgrunn fra store aktører som NGI, Multiconsult, Norconsult og Rambøll. Sammen har vi etablert et svært solid fagmiljø med varierende bakgrunn og spisskompetanser. Vi står klare for å bistå med geoteknisk ekspertise i alt fra små til store prosjekter. Blant annet kan vi bistå vi med følgende


 

Innledende vurderinger

I tidligfase er det ofte ikke nødvendig med omfattende geoteknisk prosjektering eller grunnundersøkelser. Ofte er det ønskelig med innledende vurderinger for å få en oversikt over eventuelle geotekniske utfordringer som kan oppstå i et prosjekt. En innledende vurdering kan omfatte

Vurderinger av områdestabilitet ved innledende kartstudier og terrenganalyser (kvikkleireproblematikk)

Befaring og innledende diskusjon av mulige geotekniske problemstillinger

Innhente resultater fra tidligere utførte grunnundersøkelser i området, enten offentlig tilgjengelige data eller grunnundersøkelser fra egen database

 Vurderinger av behov for grunnundersøkelser og forslag til borplan

 

Prosjektering (RIG)

Vi utfører geoteknisk prosjektering i alle tiltaksklasser (1-3). Typiske oppdrag kan omfatte

Skråningsstabilitet - område- og lokalstabilitet

Fundamentering av bygg og andre konstruksjoner

Vurderinger av bæreevne

Setningsberegninger

Peleberegninger

Sikring av byggegrop, f.eks. med spunt

Erosjonssikring

 

Oppfølging i byggefase

En viktig del av vår rolle er å følge opp prosjektet i anleggsfasen, herunder

Byggeplassoppfølging i samarbeid med oppdragsgiver/entreprenør

Eventuelt ved behov for omprosjektering

Oppfølging i kritiske faser av prosjektet, f.eks. ved stabilitetsutfordringer

Oppfølging ved spørsmål til prosjekterte løsninger

 

Uavhengig kontroll og uavhengig kvalitetssikring

Vi har tiltaksklasse 3 for kontroll av geoteknikk og utfører

  Uavhengig kontroll iht. PBL og SAK10

  Uavhengig kvalitetssikring av områdestabilitet iht. NVE-veilederen

  Uavhengig kontroll av geoteknisk utførelse (grunnarbeider)

 

Utglidninger og skred i løsmasser

Vi kan kontaktes ved uforutsette hendelser som utglidninger og skred i løsmasser. Vi har god erfaring i vurderinger av sikringstiltak og årsaksforhold ved skredhendelser. Kontakt oss gjerne også ved bekymringer om fremtidig utglidninger eller skred.