Soneutredning Ringerike

Utredning av 4 faresoner for kvikkleireskred for Ringerike kommune. 


Løvlien Georåd har av Ringerike kommune fått i oppgave å utrede 4 faresoner for kvikkleireskred; 864 Follumåsen, 870 Bråten, 1412 Mikkelsplassen Søndre og 1411 Mikkelsplassen Nordre. Hensikten med soneutredningen er å oppnå stabiliserende eller erosjonssikrende tiltak. Soneutredningen utføres iht. NVEs veileder 1/2019 og innebærer blant annet følgende arbeid: 

  • Erosjonsbefaringer
  • Planlegging og gjennomføring av felt- og laboratoriearbeider
  • Stabilitetsberegninger og avgrensning av løsne- og utløpsområder
  • Vurderinger av alternative sikringstiltak
  • Oppdaterte vurderinger av faregrads-, skadekonsekvens- og risikoklasser

Arbeidet starter opp våren 2023 og planlegges å pågå ut 2024.